AKTUÁLNĚ

ADRESA:
697 01 KYJOV, ŠKOLNÍ 3208/51

IČ:
00567043

TELEFONY:
+420 518 612 054
+420 603 879 031
+420 518 614 212
+420 518 616 219
+420 518 614 916

FAX:
+420 518 614 212

E-MAIL:
info@mszskyjov.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:
dbcxh9i

!!!    ŠKOLNÍ BULLETIN    !!!
Aktuální foto z dění ve škole a ze školních akcí najdete na facebooku školy
 
!!i VOLNÉ DNY  29.6. A 30.6.2020 !!!

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky školy na pondělí a úterý 29.6. a 30.6.2020 VOLNÉ DNY. Vydání vysvědčení a focení žáků proběhne v pátek 26.6.2020 od 8:00 do 8:30 hod. pro všechny žáky školy. Sraz všech žáků před školou v 8:00 hod. Od pondělí 29.6.2020 do 31.8.2020 bude také přerušen provoz mateřské školy. 

Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
 
PROVOZ 1.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25.5.2020
A OD 1.6.2020 (DLE ZMĚNY PLATNÉ OD 28.5.2020 !!!)

Od 25.5.2020, resp. od 1.6.2020 obnovuje naše základní škola (zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona) provoz pro žáky 1.stupně ZŠ. Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách (od 25.5.2020) schválila vláda možnost otevření 1. stupně základních škol pro žáky se všemi druhy zdravotního postižení od 1.6.2020. Principy školní docházky na 1. stupni ZŠ v době od 25.5.2020 (resp. od 1.6.2020) do 26.6.2020 zůstávají podobné. Předání vysvědčení za 2.pololetí roku 2019/2020 proběhne z výše uvedených důvodů v pátek 26.6.2020. 

 • Docházka do školy je v tomto období dobrovolná (není povinná)

 • Žáci budou rozděleni do skupin, jejichž složení bude neměnné až do 30.6.2020. Nové žáka lze zařadit do školní skupiny i dodatečně.

 • Skupiny žáků pravděpodobně nebudou stejné jako současné třídy (tzn. že, ve skupině mohou být spojeni žáci z různých tříd) 

 • Od tohoto data budou ve skupinách ve všech pracovních dnech probíhat vzdělávací aktivity s dělením na dopolední a odpolední část s následující organizací:
  - nástup do školy (předání žáků před školou pedagogickému pracovníkovi) bude dle skupin od 8:00 do 8:15 hod. (rodiče žáků dostanou od třídních učitelů vědět přesný čas nástupu), doprovázející osoba nemá možnost vstupu do budovy školy, žáci nebudou do školy vpuštěni dříve, než v určený čas, tzv. ranní družina nebude v provozu
  - dopolední část (do 12:00 hod.) - vzdělávání dle ŠVP, následovat bude oběd
  - odpolední část (možno až do 16:00 hod.) - zájmové vzdělávání žáků podobné školní družině
  - kdykoliv po obědě může žák odejít domů nebo si ho mohou vyzvednout zákonní zástupci

 • Všichni žáci musí každý den s sebou mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Důsledně bude dodržována hygiena.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo níže uvedené rizikové faktory. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  Rizikové faktory:
  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
     a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
     b) při protinádorové léčbě,
     c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení. Žáci s vadou řeči nebo sluchu TOTO PROHLÁŠENÍ, žáci s poruchou autistického spektra a poruchou chování TOTO PROHLÁŠENÍ. Plné znění dokumentů MŠMT ke znovuotevření škol je ZDE a ZDE

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně (myšleno těch, kteří v současné době školu nenavštěvují) do 29.5.2020 do 10:00 hod. !!! V případě zájmu je potřeba také sdělit, zda se bude jejich syn/dcera ve škole stravovat (oběd) a kdy bude ze školy odcházet (popř. kdy si jej budou rodiče vyzvedávat).

Žáci, kteří se výuky ve škole nebudou účastnit, pokračují ve vzdělávání na dálku v rámci zavedeného systému.

 
PROVOZ 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 8.6.2020

V rámci rozvolňovacích opatření dostala škola možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně základní škol a to v období od 8. do 30. června 2020. Nepůjde o fungování v obdobném režimu jako je tomu u 1. stupňů základních škol. Dle sdělení ministra školství "hlavní vzdělávací aktivitou bude pro žáky 2.stupně ZŠ až do 30.června 2020 vzdělávání na dálku".
Vzdělávací a socializační aktivity se budou realizovat pomocí konzultací a třídnických hodin. Účast na nich není  pro žáky povinná. Ředitel školy rozhodl o konání konzultací a třídnických hodin pro žáky 2.stupně ZŠ v rámci svých tříd v následujících termínech:
10.6.2020 (středa) - 8:00 - 11:00 hod. - konzultace, třídnické hodiny
17.6.2020 (středa) - 8:00 - 11:00 hod. - konzultace, třídnické hodiny
24.6.2020 (středa) - 8:00 - 11:00 hod. - odevzdávání učebnic, konzultace, vyzvednutí osobních věcí - ÚČAST NUTNÁ !!!
POZOR ZMĚNA 26.6.2020 (pátek)  - předání vysvědčení za 2.pololetí roku 2019/2020 a focení 8:00 - 8:30 hod. - ÚČAST NUTNÁ !!! Sraz všech žáků školy před školou v 8:00 hod.
 Nutnost podepsat prohlášení před prvním vstupem žáka do školy, hygienická a další opatření (např. rizikové faktory apod.) jsou stejná jako u 1.stupně ZŠ - podívejte se výše !

 

Informace k provozu SPC ZDE

Čestné prohlášení - SPC
 
Žákům školy na toto období budou shromažďovány úkoly na tomto místě (klikněte):
ÚKOLY PRO ŽÁKY
 Pokud odkaz nebude funkční (např. je požadováno vložení přihlašovacích údajů), zkopírujte následující a vložte do adresního řádku internetového prohlížeče:
https://mszskyjov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_mszskyjov_cz/Ei6kwRlf_EBMqgUuGUN3lzsBKmyLKPslnZEu1owuLlgNzA?e=Z12OUg
V případě problémů se zobrazením úkolů volejte na tel. 606 777 117 (P.Křemeček)
 
Služby školního psychologa v současné době můžete využít přes e-mail psycholog@mszskyjov.cz . Pro udržení a posílení psychického zdraví je vloženo 12 tipů mezi "ÚKOLY PRO ŽÁKY" ve složce "školní psycholog".
 
Nadační fond školy tímto děkuje všem dárcům, kteří v roce 2019 a 2020 přispěli na jeho činnost. Zejména pak společnosti GEMAX s.r.o. za finanční dar 30.000 Kč a společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. za dar 15.000 Kč.
 
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE:
 

Spolupracujeme s Nadačním fondem Kateřiny Sokolové  

 


Účastnili jsme se projektu "Cloud je budoucnost vzdělávání"
Naše škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám
Informace o vytvořených DUM